Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller då en byrå (”Leverantören”) tillhandahåller kommunikationstjänster, webb, film, foto eller på annat sätt utför uppdrag för en kund (”Uppdragsgivaren”). Uppdragets närmare innehåll och omfattning är specificerat som “Projektbeskrivning” i ett avtal mellan parterna eller godkänd offert (”Avtal”/”Avtalet”).

Information & återkoppling

Kund skall tillhandahålla oss med information, feedback eller godkännande inom rimliga tidsgränser och överenskommelser för att projektet skall fortlöpa som planerat.

Projektflöde och checkpoints

I kreativa projekt följer vi processer innehållande “checkpoints/milstolpar” där kund godkänner steg för steg. Av naturliga skäl är det ej möjligt att backa i processen om inte nytt scope, budget och deadlines avtalas.

Externa kostnader

Om projektet kräver; kostnader för inköp av exempelvis typsnitt, licencer, stock-material, etc. som ej är specificerade eller nämnda debiteras utöver offert. Detta skall dock alltid meddelas till kund innan inköp. Om ads-kostnader debiteras Compani 56 faktureras detta vidare till kund. Alltid helt utan några påslag. Fakturering sker varje månadsslut.

Branschrekommendationer

Utöver våra allmänna villkor tillämpar vi oss av Komms allmänna branchvillkor och ALG 20. Dessa branschrekommendationer och allmänna villkor ger uttryck för beprövade och balanserade normalvillkor anpassade för samarbete mellan uppdragsgivare och leverantörer i kommunikationsbranschen.

Offertmateriel

Leverantören har rätten till offertmateriel i digital eller annan form som leverantören på eget initiativ tagit fram och använt i offertsyfte. Offertmottagaren får inte obehörigt vare sig själv utnyttja eller låta utomstående ta del av sådant material och är skyldig att på begäran återlämna materialet till leverantören, om annat inte avtalats.

Betalningsvillkor

Vi fakturerar som regel den siste varje månad enligt önskat leveranssätt. 30 dagars villkor. Fakturan kommer normalt sett från Finqr som vi använder för automatisk faktura-hantering. Vi säljer förstås inte fakturorna utan använder Finqr i rent administrativt syfte. Har man frågor kring fakturor är det fortfarande direkt till Compani 56 man vänder sig. All produktion och material tillhör Compani 56 AB fram tills dess att projektet är slutbetalt av kund. Vi friskriver oss från indirekt skada.

Äganderätt

Leverantören äger material som projektfiler, kod, råfiler, etc som krävs för att producera och framställa “verket” om inte annat bestämts. Uppdragsgivaren äger således den kreativa aspekten, alltså själva “slutleverans av uppdraget” och nyttjanderätt när slutbetalning skett.

Sekretess

Parterna förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga medgivande, till tredje man utlämna information om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som part angivit ska vara konfidentiell.

Uppdragsgivaren uppmärksammas särskilt på att denna bestämmelse är tillämplig angående kreativa koncept. Parterna svarar för att respektive parts anställda/uppdragstagare eller liknande, är bundna av sekretess på motsvarande sätt. Sekretess gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretess gäller inte heller när part enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter. Leverantören ska behandla alla upplysningar om

Uppdragsgivarens verksamhet konfidentiellt såväl under som efter samarbetets upphörande. Motsvarande ska gälla Uppdragsgivaren avseende kunskap om såväl Leverantörens verksamhet som rörande andra Uppdragsgivare till Leverantören som Uppdragsgivaren eventuellt kan få del av i samband med parternas samarbete.

Diskretion

Leverantören är skyldig att iaktta diskretion i enlighet med vad god affärssed kräver beträffande sina affärsrelationer med beställaren och sakinnehållet i avtalade prestationer. Leverantören ska genom lämpliga åtgärder försäkra sig om att den egna personalen, underleverantörer med personal och andra som får insyn i verksamheten respekterar diskretionsskyldigheten. Om beställaren begär det, ska leverantören vidta åtgärder för att förhindra insyn från obehöriga vid prestationens utförande.

Leverantören har därvid rätt till ersättning för extra kostnader som åtgärderna medför, t ex särskilda rutiner eller skyddsanordningar.

GDPR och personuppgifter

Vardera parten ansvarar för att dennes behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören åtar sig att behandla personuppgifter som utgör Uppdragsgivarens data i enlighet med dataskyddsförordningen 2016/679, ””GDPR” och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och Uppdragsgivarens instruktioner. Samt att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda de uppgifter som behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Vid behandling av personuppgifter under Avtalet som utgör Uppdragsgivarens data är Uppdragsgivaren att betrakta som personuppgiftsansvarig och Leverantören respektive underleverantör som personuppgiftsbiträde. Leverantören ska behandla uppgifter enligt god sed och försiktighet. Om Uppdragsgivarens har särskilda instruktioner avseende behandling av personuppgifter ska det ges skriftligen till Leverantören. Om kund har exempelvis webbplats, e-postmarknadsföring, system, etc hos oss då det kund som äger själva verket och informationen som kommunikationen innehåller. Detsamma gäller potentiella bilder på människor. Dataskyddsombud; John Olsson, john@c56.se, 0455-689013.

Referenser

Om inte annat uttryckligen framgår av Avtalet äger Leverantören rätt att i marknadsföringsmaterial, artiklar, pressmeddelanden, eller på annat sätt, oavsett media, använda Uppdragsgivarens företagsnamn (i full eller förkortad form). Detta inbegriper dock inte Uppdragsgivarens logotype eller annat kännetecken, där sådant samtycke ska inhämtas före användning. Leverantören äger alltid rätt att använda Uppdraget och Resultatet (helt eller delvis) i referensmaterial och i reklam och PR för Leverantörens tjänster. Rätten gäller utan begränsningar i tid och oberoende av media.

Panträtt

Leverantören har panträtt i prestationen och all beställarens egendom som han har i sin besittning till säkerhet för att beställaren fullgör sina skyldigheter. Om beställaren inte fullgör dessa enligt avtalet, har leverantören rätt att själv realisera panten på lämpligt sätt, om lagliga hinder eller hinder enligt ALG-villkoren inte uppstår?, och ur köpeskillingen täcka vad den har att fordra.

Cookies

För bästa användarupplevelse så sparar vår webbplats cookie-filer på din enhet. Cookie-filer används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats samt för att känna ihåg dig. Vi använder cookie-filer för att förbättra och anpassa din upplevelse av webbplatsen, sammanställa statistik och göra analyser. Om du avböjer kommer vi inte att spåra dig när du besöker vår webbplats. För att kunna respektera dina önskemål måste vi dock placera en enda cookie-fil i din webbläsare för att våra system ska kunna se att du inte får spåras. Här kan man läsa mer om nödvändiga cookies.

Force Majeure

Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse som till exempel men inte uteslutande, myndighetsåtgärd, lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, sabotage, krig, terrorhandling, extrema väderförhållanden eller olyckshändelse.

Tvist

Tvist mellan parter i detta avtal skall lösas genom skiljedomstol vid Stockholms handelskammare.